The Life of Jesus - येशूको जीवनी

With mentor • 16 lessons • 6 students

तपाईलाई 'येशूको जीवनी' पाठ्यक्रमा स्वागत छ। यस पाठ्यक्रमा हामी लूकाको सुसमाचारको पुस्तकबाट येशूको जीवनलाई हेर्नेछौं. र हामी प्रत्येक पाठबाट उहाको जीवनबाट केही सिक्नेछौं। यहाँ १५ पाठहरू छन्, प्रत्येक पाठमा फिल्मको एक भागको साथ, प्रश्नहरु पनि हुने छन्। तपाइँको लागि एक शिक्षक पनि हुनेछ। तपाइँको शिक्षकले तपाइँको उत्तरहरु जाँच गर्नुहुनेछ र तपाइँले आफ्नो शिक्षक्लाई प्रश्नहरु पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाइँले पठाउनुभएको उत्तर तपाइँको शिक्षकले २४ घण्टा भित्र जाँच गर्नुहुने छ।

हामी तपाईंलाई दिनमा एउटा पाठ लिन सल्लाह दिन्छौं। यसले तपाईंलाई पाठहरूको आत्मिक शिक्षा बारेमा गहिरो सँग सोच्न, र तपाईंको प्रश्नहरू र तपाईंको आत्मिक जीवनको बारेमा आफ्नो शिक्षक सँग कुरा गर्न मौका पनि दिनेछ। तपाइँ यो पाठलाई आफ्नो समयमा, बिस्तारै गर्नुभयो भनि फलदायी हुनेछ। पाठ्यक्र सकाउन हतार नगरी आफ्नो मिल्ने समयमा पाठ्यक्र गर्न हामी सल्लाहा दिन्छौ।

हामी आशा गर्दछौं तपाईंले यो पाठ्यक्रमबाट आशिष् पाउनुहुनेछ , र यसले तपाईंलाई परमेश्वरसँग नजिक हुन मद्दत गर्ने छ!

Welcome to 'The Life of Jesus' course! Watch the life of Jesus from the Gospel of Luke, in the film with the most viewers in world history. There are 15 lessons, each with a fragment of the film, followed by questions. You will get a mentor who will give feedback to your answers and whom you can ask follow-up questions. Once you submit the first lesson your mentor will usually mark your lesson within 24 hours.

We advise you to take 1 or 2 lessons per day. This will allow you to think deeply about the spiritual content of the lessons, and to develop a relationship with your mentor to talk about your questions and your spiritual life. It works best if you use several weeks to go through the entire course.

We hope you enjoy the course, and that it will help you draw closer to God!

Start course